مدیرعامل موسسه خدمات رفاهی گروه کشتیرانی عزادار شد